Stadgar

 

Stadgar för Vadstena Båt & Fiskeklubb

Klubben bildades 1977 och har sin hemort/verksamhetsområde i Vadstena Kommun.

Stadgarna antagna 1977 och. reviderade 1998-04-23 samt vid årsmöte 2012-04-22  samt extra föreningsstämma 2012-06-04. Stadgarna reviderades vid årsmöte 2013-04-21 samt vid kommande extra årsmöte den 2013-06-03.

 § 1 Ändamål

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap. Klubben skall också tillvarata medlemmarnas intresse i lokala hamnfrågor samt gentemot stat, kommun och andra organisationer.

§ 2 Medlemskap

2.1 Ansökan och antagning
Ansökan om medlemskap skall ske till styrelsen som beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål.

2.2 Medlemskategorier
Medlemmar kan indelas i följande kategorier:
1. Enskilda vuxna medlemmar.
2. Enskilda ungdomsmedlemmar t.o.m. 21 år.
3. Familj
4. Hedersmedlem.

Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 4.

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

2.3 Rättigheter
Medlem får utnyttja klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet.
Medlemskap berättigar i sig inte till plats i av klubben disponerad uppläggningsanläggning. Se vidare §11.

2.4 Skyldigheter
Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.

Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar klubbens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt. Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.

2.5 Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben.

2.6 Uteslutning
På styrelsens förslag kan medlem av ordinarie eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben om medlem:

 • motverkar klubbens syften
 • skadar klubbens intressen
 • inte fullgör de skyldigheter som är stadgade
 • eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras.

För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet.

Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till föreningsmötet, där sådant ärende skall behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen.

§ 3 Beslutande instanser

Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, ordinarie föreningsmöte eller extra föreningsmöte.

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8.

§ 4 Verksamhetsår

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden årligen 1 januari t.o.m. 31 december (kalenderår).

§ 5 Avgifter

Årsavgift för medlem fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte och skall inkludera avgift till SBU och andra frivilliga åtaganden på årsbasis för stöd av miljö och säkerhet.

Ev. avgifter för nyttjande av klubbens uppläggningsplats och annan service fastställes av styrelsen.

§ 6 Betalning

Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.

Senaste betaldatum får vara tidigast en månad efter fakturadatum.

Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet. Utebliven betalning kan innebära att medlem anses ha utträtt ur klubben.

§ 7 Föreningsmöten

7.1 Antal möten
Förutom årsmöte s.k. ordinarie föreningsmöte skall hållas årligen varvid nedanstående dagordning skall upprättas (punkt 7.3). Dessutom kan extra föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena. Extra föreningsmöte kan förutom av styrelsen också sammankallas om minst 2/3 av föreningens medlemmar så påkallar.

7.2 Kallelse
Kallelse till föreningsmöte skall ske skriftligen av styrelsen och vara medlemmen tillhanda minst fjorton dagar före mötet. Kallelsen sker per post eller till den, som så önskar, via e-post.

7.3 Förslag till dagordningspunkt/motion
Medlem, som vill ha särskilt ärende (proposition eller motion) behandlat på föreningsmöte, skall senast tre veckor före sista tidpunkt för utsändande av kallelse till mötet skriftligen anmäla detta till styrelsen. Denna anmälan skall även innehålla en förklaring till varför medlemmen vill ha ärendet behandlat.

7.4  Årsmöte
Årsmöte hålls årligen före utgången av april månad.

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötet är behörigen utlyst
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av en protokolljusterare och rösträknare
 • Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Propositioner och motioner samt övriga frågor som anmälts till styrelsen.
 • Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 • Val av styrelse: Styrelsen skall bestå av fyra till sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen skall inom sig utse en ordinarie ledamot till Ordförande samt en suppleant som väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år. Styrelsen kan också initiera kommittéer för olika uppgifter.
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Övriga val
 • Mötet avslutas

7.6 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat eller på skriftlig begäran av revisorer eller minst två tredjedelar av klubbens medlemmar.

Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.

7.7 Rösträtt, beslut och val
Varje medlem, som fyllt 18 år och betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.

Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.

Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.

Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet.

Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 8 Styrelse och förvaltning

8.1 Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, fyra till fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år. Två ordinarie ledamöter väljs jämna år och två ledamöter udda år. Styrelsens ordförande väljs inom styrelsen för ett år i sänder. Inom styrelsen väljs ordinarie ledamöter såsom sekreterare och kassör.

8.2 Styrelsens skyldigheter
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behovet påkallat, dock minst åtta gånger per år.

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande.

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

Det åligger styrelsen att:

 • Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
 • Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal.
 • Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
 • Representera klubben.
 • Förvalta klubbens egendom och medel.
 • Besluta om firmatecknare.
 • Besluta om att medlem kan ha tillgång eller återkalla nyckel till varvet och dess lokaler.
 • På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut

§ 9 Revisorer

Klubben skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmöte för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

§ 10 Valberedning

Valberedningen bestående av två. ordinarie ledamöter, varav en sammankallande och en suppleant väljes av årsmötet för en tid av ett år.

Valberedningens uppgift är att:

 • Till årsmötet lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
 • Motta nomineringar från klubbens medlemmar.
 • Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
 • Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuella övriga kandidater.

§ 11 Uppläggningsanläggningar för båtar

För förhållandena vid klubbens uppläggningsanläggningar finns särskilt av klubben utfärdade bestämmelser. Dessa fastställs av föreningsmöte.

Uppläggningsområdet är avsedd för klubbmedlemmarnas båtar. Rätt till uppläggningsplats vid båtbyte begränsas av tillgängliga anordningar och utrustning. I mån av utrymme kan även annan än medlem erhålla plats mot erläggande av fastställd avgift. Båtägare är skyldig att infinna sig på varvschefens kallelse för att delta i förekommande arbeten på klubbens områden. Varje medlem ansvarar för sin egen båt vid uppdragning och sjösättning. Båtar och inventarier uppläggs på ägarens risk. Båt skall vara försäkrad.      

Gällande ordningsföreskrifter för uppläggningsområde skall följas. Varvschefen kan föreslå ordningsföreskrifter som fastställs av styrelsen. Ordningsföreskrifter skall anslås vid varvet.

 § 12 Stadgeändring

Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen till föreningsmöte.

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 13 Klubbens upplösning

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen.

Förslag till klubbens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen. För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum. Har beslut om upplösning fattas, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.